Zwolnienie od kosztów sądowych

Czy można uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych?

Niektórzy uważają, iż „wysokie koszty sądowe” uniemożliwiają im dochodzenie swoich praw przed sądem. Ale czy aby na pewno w każdym wypadku będziemy zmuszeni ponosić koszty sądowe? Odpowiedź brzmi oczywiście – NIE. Polskim wymiarem sprawiedliwości rządzi zasada odpłatności. Ustawodawca przewidział także wyjątki od tej zasady m.in wymieniając sprawy, w których nie pobiera się opłaty, a także możliwość zwolnienia od kosztów sądowych. Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.

W tym miejscu należy wskazać, iż podstawowym aktem prawnym regulującym kwestię kosztów sądowych jest ustawa z dnia 25 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która zgodnie z art. 1:

„określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość
opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.”

Zgodnie z art. 2 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy:

„Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.”

Przykładowo – opłata od pozwu o rozwód wynosi 600,00 złotych, od wniosku o zasiedzenie 2 000,00 złotych, a o pozwu o eksmisję 200,00 złotych.

Kto i kiedy może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?

Zgodnie z art. 102 wyżej wymienionej ustawy:

„Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie,
z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.”

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania

Oświadczenie – zwolnienie od kosztów sądowych

Oświadczenie to można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości: Zwolnienie od kosztów sądowych – pobierz oświadczenie

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych można zawrzeć bezpośrednio w piśmie procesowym np. w pozwie – w treści pisma dopisać: „Wnoszę o zwolnienie mnie od kosztów sądowych w całości/w części, ponieważ ….”, a do samego pisma jako załącznik dodać oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Wniosek wraz z oświadczeniem można zgłosić także ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy.

Oświadczenie należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami i pouczeniem.

Potrzebujesz porady prawnej w sprawie uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych lub całego postępowania? Umów się na spotkanie w naszym biurze lub skorzystaj z Porad prawnych online.

Mateusz Łangowski

prawnik w Doradztwo Liberte, aplikant radcowski w OIRP w Bydgoszczy

Dodaj komentarz

1 Komentarz do "Zwolnienie od kosztów sądowych"

Powiadom o
avatar
Sortuj wg:   najnowszy | najstarszy | oceniany
Asia
Gość

Dziękuję bardzo za pomoc. Bardzo przydatny artykuł!