Świadczenie postojowe jako element tzw. tarczy antykryzysowej. Kto może otrzymać, jak wygląda wzór wniosku?

Świadczenie postojowe – wprowadzenie

Ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono  m.in. tzw. świadczenie postojowe. Ma ono na celu zminimalizowanie negatywnych, materialnych skutków pandemii koronawiursa. Koronawirus SARS-CoV-2 w sposób bezprecedensowy wpłynął nie tylko na gospodarkę Polski, ale przede wszystkim uniemożliwił prowadzenie działalności gospodarczej czy zarobkowanie na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie będę pisał o tym, czy kwota ta jest wystarczająca. Nie chcę także wchodzić w dyskusję na temat innej materii zawartej w przedmiotowej ustawie. Świadczenie postojowe jest jedną z form pomocy państwa przewidzianych w ustawie mającą pozwolić na zaspokajanie podstawowych potrzeb w dobie kryzysu gospodarczego. Z pewnością wielu Polaków skorzysta z tej możliwości i złoży stosowny wniosek.

Świadczenie postojowe – kto i kiedy może je uzyskać?

Art. 15zq. 1. Osobie:

1)       prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, zwanej dalej „osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą”,

2)       wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej „umową cywilnoprawną

– przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Jak wynika z powyższego przepisu, świadczenie postojowe przysługuje dwóm kategoriom osób. Bez wątpienia są to osoby samozatrudnione, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą, pracujące potocznie „na swoim”. Ponadto świadczenie postojowe mogą uzyskać osoby wykonujące umowy cywilnoprawne. Rozróżnienie to zasadnicze znaczenie, ponieważ każda z tych ma różne wymagania chcąc uzyskać świadczenie.  W ust. 2 czytamy, iż świadczenie postojowe przysługuje osobom zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są obywatelami Rzeczypospolitej Polskie lub posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-10 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności. Ustawodawca nie wyjaśnia czym jest przestój, jednakże można wskazać, iż dotyczy on zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej w związku z pandemią koronawirusa lub ograniczeniem jej zakresu. Aby uzyskać świadczenie, należało rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 roku.

Przychody w marcu a świadczenie postojowe.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia postojowego

Ustawa nie przyznaje delegacji Ministrowi, który określiłby wzór wniosku o przyznanie świadczenia postojowego. W ustawie znajdziemy za to elementy wniosku, które należy zawrzeć. To bardzo ważne, ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci świadczenie dopiero po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jej przyznania. Braki wniosku mogą powodować wezwania do ich uzupełnienia.

Komentarze facebook - inne niżej
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments